Endurvinnslan: Líf mitt sem steinaldarmaður          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Líf mitt sem steinaldarmaður

Sumir vilja meina að heili okkar sé ekki gerður fyrir nútímamenningu. Heili okkar þróaðist víst mest á þeim tíma sem kallaður er steinaldartíminn. Fólki virðist oft líða best þegar það er statt uppi í sveit. Það þekkja allir hvað þeir slaka vel á þegar allt í kringum mann eru bara engi og fjöll. Þetta er kannski ein skýringin á öllum þeim vandamálaum og geðröskunum sem maðurinn þarf að glíma við. Öll höfum við okkar vandamál. En ég er nokkuð hrifinn af vandamálum. Vandamál eru til að yfirstíga þau. Ef maður hefði ekki vandamál væri lífið ekkert skemmtilegt. Ekkert til að yfirstíga, ekkert til að sigrast á. Líf án vandamála væri einfaldlega grútleiðinlegt.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music