Endurvinnslan: Þungi heimsins          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Þungi heimsins

Ég er enn með tónlistarlega timburmenn eftir árið 2007. Maður er þó enn með smá nostalgíu og hef verið að grípa í nokkrar plötur sem ég naði ekki að kryfja nóg á árinu eins og plötuna með The White Stripes, Turin Brakes og Amy Winehouse. Svo gleymdi ég alveg að setja eitt af lögum ársins inn á árslistann. Lagið er af plötu Editors An end has a Start sem var nú ekki eftirminnileg plata en hún innihélt nokkur fín lög og þar bar hæst þetta lag The weight of the world sem hægt er að hala inn hér að neðan.

Editors - The Weight of the World
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music