Endurvinnslan: Leikarar          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Leikarar

Þegar ég var lítill gutti, vatnsgreiddur heima hjá ömmu og afa, þá ætlaði ég að verða leikari þegar ég yrði stór. Ekki varð af þessu. Ástæðan ef til vill gunguháttur og hræðsla. Í dag er áhuginn enn til staðar og aldrei að vita nema maður taki þátt í einhverjum nemendauppfærslum á nýjum slóðum.
Ég heyrði held ég að leikarar á Íslandi séu lægst launaða stéttin. Þetta er auðvitað súrt fyrir leikara. En ég held hins vegar að leikarar fái annars konar laun sem ekki verða metin til fjár og aðrar starfsstéttir fá ekki. Það er auðvitað ótrúlega gefandi að vera leikari, gott fyrir hugann og líkamann. Góðir leikarar hafa ótrúlega stjórn á huga sínum og það er væntanlega eitthvað sem þeir læra í náminu sínu. Þannig er þetta örugglega eins og hálfgerð sálfræðimeðferð. Svo auðvitað fá leikarar líka klapp (allavega þeir sem eru í leikhúsunum) og það er rosalega góð tilfinning. Ég væri alveg til í að hópur fólks myndi safnast saman fyrir utan Kleppspítala og hrópa og klappa fyrir mér eftir hverja vakt. Svo eru leikarar eftirsóknarverðir makar. Ég hef einu sinni leikið í leikriti og þá var ég strax kominn með dömu í armana. Þannig að niðurstaðan er sú að launin mættu örugglega vera betri hjá leikurum en þeir fá þó annars konar laun sem ættu ekki að vera vanmetin.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music