Endurvinnslan: Einmitt          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Einmitt

Fólk hefur undanfarna daga mikið verið að koma að máli við mig og spyrja mig þá spurninga af hverju karlar kjósi frekar yngri konur og konur kjósi frekar eldri karlmenn. Þetta er góð og gild spurning enda virðist þetta munstur vera raunverulegt ef við skoðum pör og hjónabönd í kringum okkur. Hitt er annað mál að þetta er auðvitað ekki algilt en engu að síður greinileg tilhneiging í makavali. Af hvurju í anskotanum?
Ef við skoðum makaval út frá þróunarsögunni þá hefur það haft aðlögunargildi fyrir karla og konur að beita ákveðnum þumalfingursreglum í makavali. Með öðrum orðum hafa þessar reglur hámarkað möguleika á að eignast sem flest afkvæmi. Þróun er blind og metur árangur aðeins út frá genafjölda sem einstaklingur kemur frá sér.
Konur og karlar hafa í gegnum þróunarsöguna haft mismunandi hlutverk í samlífi. Konur hafa haft umönnun afkvæmisins á sínum snærum á meðan hlutverk karlsins hefur verið að veiða í matinn og veita konunni þann stuðning sem hún þurfti á meðgöngutímanum. Líffræðilegur munur á körlum og konum í fjölgun er einnig mjög frábrugðinn. Kostnaður karla við getnað er mjög lítill. Þeir þurfa aðeins að gefa frá sér sæði. Kostnaðurinn fyrir konuna er mun meiri. Hún þarf að ganga með barnið í níu mánuði með alla lífeðlisfræðilegu breytingar sem það hefur í för með sér og svo janfvel að hafa barnið á brjósti í einhvern tíma.
Ef konur og karlar hugsuðu um leiðir til að hámarka genaframfleytingu sína út frá þessu mundi ákveðnar tilhneigingar koma fram. Karlar myndu kjósa yngri konu því ung kona getur að öllu jöfnu átt fleiri börn en eldri. Því er líklegt að þróast hafi tilhneiging hjá karlinum að kjósa maka sem hefur einkenni sem benda til ungs aldurs eins og glansandi hár og slétt húð. Konan myndi hins vegar kjósa eldri karl því eldri karlar hafa yfirleitt haft meiri völd og hafa því meiri tök á að veita konunni og barninu þær nauðsynjar sem þau hafa þurft.
Út frá þessu má einnig leiða að konur vilja karla sem eru í góðum störfum en körlum er nákvæmlega sama hvað konan gerir, svo lengi sem hún er sæt (eða ungleg).
Aðstæður í dag eru allt aðrar en þær voru þegar mannsheilinn fór í gegnum sína mestu þróun. Konur geta alveg hugsað um sig og afkvæmi sín í dag (og auðvitað gátu þær það líka áður en þær sem fengu hins vegar hjálp frá vel voldugum karlmanni áttu meiri líkur á að börn sín lifðu af) og margir karlmenn eru giftir eldri konum (sem jafnvel eru ófrjóar). Þessar tilhneigingar eru hins vegar til staðar og sumum hverjum er haldið við með ýmsum félagslegum skilaboðum. Til dæmis eru eldri karlmenn mjög oft með mikið yngri konum í bíómyndum og konur í bíómyndum eru flestar fárveikar fyrir læknum og lögfræðingum..
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music