Endurvinnslan: American Gangster (2007)          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

American Gangster (2007)

Í þessari mynd teflir leikstjórinn Ridley Scott fram þeim Denzel Washington og Russell Crowe til að segja sögu eins umsvifamesta eiturlyfjainnflytjanda í sögu Bandaríkjanna.
Ég var sáttur við þessa mynd. Hún segir þessa sögu í rólegheitunum og á beinskeyttan hátt. Það er lítið verið að skreyta eða fegra hlutina heldur eru þeir gerðir sem raunverulegastir. Þannig að þeir sem vilja flýja raunveruleikann ættu að forðast þessa mynd því hún grefur mann á kaf í raunveruleika eiturlyfjabyltingarinnar á 7. og 8. áratugnum. Skotheld leikstjórn og skotheldur leikur. Besta glæpamynd síðan...já Eastern Promises!

                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music