Endurvinnslan: Raddað kokhljóð          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Raddað kokhljóð

Þetta verður að teljast með betri fyrirsögnum. En þetta tengist augljóslega Michael Jackson. Hvernig datt einhverjum í hug að gefa frá sér raddað kokhljóð á milli þess sem hann syngur? Það er ekki gott að segja en sá hinn sami verður að teljast allsnjall því þetta er svona með því sérstæðara sem söngvari hefur tekið upp á. Og engin hefur þorað að apa þetta upp enda örugglega erfitt að komast upp með það. Ekki frekar en einhver söngvari sem kæmi á sjónarsviðið og dansaði Michael Jackson dansa. Ef ég hefði meiri tíma aflögu myndi ég ekki hika við að skrásetja sögu raddaða kokhljóðs MJ. Michael fer einkar mikinn í notkun raddaðs kokhljóðs í laginu Who is it? af plötunni Dangerous. Þessi plata er að mínu mati vanmetin þó að titillagið sé illa grillað.

En var Michael Jackson ekki fyrsti metrómaðurinn?

                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music