Endurvinnslan: Astrópía (2007)          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Astrópía (2007)


Þessi mynd var heldur betur óvæntur íslenskur glaðningur. Í fyrsta sinn sem ég horfi á íslenska kvikmynd og samtölin virka eðlileg. Það kannski fer Íslendingum ekki að gera dramatískar myndir, eða kannski kunna það ekki ennþá. Astrópía svínvirkar sem krúttleg gamanmynd. Passar sig að vera ekki of umfangsmikil og einblínir á styrkleikana sem eru húmor og sköpunargleði. Þó að Pétur Jóhann, Sveppi og Davíð Þór fari auðveldlega með að stela senunni (enda með skemmtilegustu hlutverkin) þá stendur Ragnhildur Steinunn sig líka helvíti vel. Tveir þumlar upp!
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music