Endurvinnslan: Æi þú veist          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Æi þú veist

Ég var um daginn að skrifa færslu sem virðist vera of löng fyrir þetta blogger kerfi. Það neitar allavega að birta hana. Færslan byrjaði allavega á því að ég var að hlusta á lag sem heitir Stupid Girls með Pink og ég fór svona aðeins að spá í skilaboðum lagsins. Fór svo eitthvað að röfla um hvað konur eru stundum sýndar á niðrandi hátt í tónlistarmyndböndum sem jafnan tengjast vinsældartónlist. Krakkar ættu ekki að alast upp með þessa ímynd af konum, að þær séu aðeins kynverur eða munaður fyrir karlmenn, eitthvað sem skreytir myndbönd. Kjarninn kannski þessi: Jafnrétti verður einfaldlega aldrei að raunveruleika á meðan konur eru að hrista bossann á MTV
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music