Endurvinnslan: Tegan and Sara          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Tegan and SaraÞessi hljómsveit samanstendur af eineggja tvíburunum Söru og Tegan. Þær koma frá Kanada og hafa gefið út þrjár plötur, sú síðasta So Jelaous árið 2004. Ég hef verið að hlusta á þá plötu og líst prýðisvel á þessa tónlist þeirra. Rokkað og grípandi popp með skemmtilegri röddun þeirra beggja. Þær hafa túrað með listamönnum á borð við The Killers, Hot Hot Heat og Neil Young. Hið frábæra Walking with a Ghost og So Jealous fylgja með.

Tegan and Sara - Walking with a Ghost

Tegan and Sara - So Jealous
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music