Endurvinnslan: Mew - And the Glass Handed Kites (2005)          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Mew - And the Glass Handed Kites (2005)

Ljótt kover, flott plata

Danska hljómsveitin Mew með sína aðra plötu.
Djöfull er ég ánægður með þessa tappa. Þessi plata er algjör gullmoli. Framsækið og afar grípandi rokk hér á ferð. Það reynist mér frekar erfitt að ætla að lýsa tónlist þeirra eitthvað nánar. Hún svona skiptist á að vera hörkutöff og hörkufalleg. Hörkufín plata. White Lips Kissed og Chinaberry Tree eru ein af þessum mögnuðu lögum á plötunni. Hej Do!

Mew - Chinaberry Tree

Mew - White Lips Kissed

9/10
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music