Endurvinnslan: Superman Returns          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Superman Returns

Ég get ekki sagt annað en að ég sé mjög spenntur fyrir að sjá hvernig væntanleg Superman mynd kemur út. Búinn að sjá tvo treilera og þeir lofa virkilega góðu. Til að byrja með leist mér ekkert á Brandon Routh sem Ofurmennið en hann lítur þokkalega út í þessum treilerum. Myndin verður frumsýnd vestra 30. júní og á Íslandi 12. júlí.
Gaman Gaman. Þangað til eru myndir til að hita upp..

Brandon Routh og Kate Bosworth sem Superman og Lois Lane
Þetta nýja plakat er ansi flott
Það er ekki auðvelt fyrir Routh að feta í fótspor Reeve heitins
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music