Endurvinnslan: krossfesting.is/thjaning          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

krossfesting.is/thjaning

Ef ég fer rétt með þá var það á þessum tíma að Jesú frá Nasaret var negldur við kross og látinn hanga þar þangað til lífið hvarf úr hans líkama.

Seinna meir lifnaði hann við og sýndi að andinn er holdinu yfirsterkari.

Þetta er mjög einföld og falleg dæmisaga. Ég ætla að leyfa mér að draga eftirfarandi lærdóm af henni. Góðmennska borgar sig alltaf. Umburðarlyndi borgar sig alltaf. Fordómar eru oftast slæmir.

En mikið andskoti er súkkulaði gott.

En líklegt er að ef Jesú hefði verið uppi í dag hefði hann verið í MH. Ég er ekki viss um hvort hann myndi borða hvítan sykur og þar af leiðandi páskaegg.

Veriði glöð.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music