Endurvinnslan: hugrænt atferli          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

hugrænt atferli

myndi ég segja að allir hefðu gott af sálfræðiviðtölum? Sennilega ekki. Myndi ég segja að allir hefðu gagn af því að læra grunn hugmyndafræðina á bakvið hugræna atferlismeðferð? Svarið er já.

Þessi hugmyndafræði og meðferðin sem byggir á henni hafa breytt lífi margra sem til dæmis hafa glímt við þunglyndi eða kvíðavandamál. En það er mikill misskilningur að fólk sem greinist með geðröskun sé það eina sem getur nýtt sér þessa hugmyndafræði. Að mínu mati ætti að kenna þetta í skólum því þetta skýrir einfaldlega í megin atriðum hvernig maðurinn virkar. Og hver sá sem vill þekkja sjálfan sig, af hverju hann bregst við á ákveðin hátt í ákveðnum aðstæðum og af hverju honum líður á ákveðin hátt í ákveðnum aðstæðum getur notað þessa hugmyndafræði til að skoða aðeins hugarfar sitt og hegðun og í kjölfarið haft tæki til að öðlast meiri stjórn á eigin líðan.

Reynsla okkar og upplifanir (mikið til í uppeldi) gera það að verkum að við myndum ákveðin lífsviðhorf (til dæmis "það er varasamt að treysta fólki") sem við lifum eftir. Oft höfum við ekki hugmynd um hver þessi lífsviðhorf eru en þau eiga það til að stjórna okkur og geta í sumum tilfellum verið mjög óhjálpleg og valdið því að við tökumst ekki við aðstæður af skynsemi. Þessi lífsviðhorf er meðal annars hægt að skoða með áðurnefndri hugmyndafræði og leiðrétta ef þau eru óskynsamleg og óhjálpleg.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music