Endurvinnslan: Changeling (2008)          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Changeling (2008)

Þessi mynd er ROSALEG. Snertir á ótrúlega mörgum flötum á mannlegu eðli, því versta og því besta. Frekar óhugnanleg atriði í myndinni þar sem þeir sem hafa völd drottna yfir og misnota þá sem eru þeim veikari (líkamlega eða félagslega).

Angelina Jolie er stórkostleg í aðalhlutverkinu og myndin er yfir höfuð vel leikin, spennandi og auðvitað harmþrungin. Líklega með betri myndum síðari ára, allavega með þeim áhrifameiri.

Þetta er náttúrulega ótrúleg saga og enn ótrúlegri því hún er sönn. Hér er hægt að lesa aðeins meira um þetta. Wineville chicken coop murders

                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music