Endurvinnslan: búmm bamm          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

búmm bamm

Maður er svona að melta þjóðfélagsástandið og umræðuna. Skjólstæðingur á geðspítalanum segir ástandið hollt og að þetta muni gera fólk meira andlegt. Ég er sammála honum um að þetta ástand sé hollt því ég held að fólk hafi verið að missa sig í lífsgæðakapphlaupi sem hefur enga endalínu. Það kemur alltaf eitthvað nýtt sem þarf að eignast. Sjálfur hef ég lengi verið ánægður með minn "gamaldags" síma sem hefur enga myndavél né nettengingu og sjónvarp með risastóran rass.

Mér finnst Þessi flokkspólitík algjörlega skynsemislaus. Fólk heldur með sínum flokki eins og það heldur með sínu fótboltaliði og sér allt í gegnum blæju síns flokks. Það er miður að flokkar séu að keppa á milli sín en ekki að vinna sameiginlega að velferð þjóðar sinnar. Ég á mér ekkert lið í pólitík. Ég kaus einu sinni Samfylkinguna en mun ekki gera það aftur. Kannski að maður fari að mæta niður á Austurvöll með hlífðargleraugu.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music