Endurvinnslan: Á hvaða tíðni finn ég þig?          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Á hvaða tíðni finn ég þig?

Nú er fólk á mismunandi tíðni. Sumt fólk nær ekki að stilla sig saman. Og þá kemur ekki mikið annað úr samskiptum en truflanir.

Ég held að við ættum að vera opin fyrir öllum tíðnum en eiga alltaf okkar eigin tíðni. Þegar einhver ráfar inn á tíðni manns þá verður eitthvað sérstakt til. Aftur á móti er spurning hvort einhver geti í raun og veru stillt sig á nákvæmlega sömu tíðni og maður er á. Og þar liggur jafnvel eilíf orusta mannsins við einmanaleika.

Nú er bara að halda áfram að stilla, og stilla, og stilla, þangað til...

Svo eru náttúrulega þeir sem setja bara disk á fóninn.

Er FM ekki bara skammstöfun fyrir finndu manneskju?
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music