Endurvinnslan: Language crysis          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Language crysis

Ég er í talsverðri tungumálakrísu. Hvort á maður að skrifa á ensku eða íslensku? Annars verð ég að viðurkenna að ég hélt að það væri auðveldara að aðlagast því að tala alltaf ensku. Það er bara allt öðruvísi að tala við einhvern útlending á Íslandi heldur en að tala við innfædda í Ástralíu. Ekki að þetta sé að valda mér einhverjum erfiðleikum heldur þarf maður bara virkilega að hafa fyrir þessu. Og núna vilja þeir að ég fari á námskeið í að bæta ritfærni eftir að ég tók enskumatspróf í byrjun annar. Jújú ég skelli mér í það. En ég mun hefna mín. :)
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music