Endurvinnslan: Ný embættisskipan í Sameinuðu Þjóðunum          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Ný embættisskipan í Sameinuðu ÞjóðunumÍ dag var kynntur nýr aðaldritari Sameinuðu Þjóðanna. Íslendingar geta verið stoltir því hann er af íslensku bergi brotinn. Hnoðri Nikulás Hjálmarsson hefur lengi verið undir smásjá SÞ enda lengi talinn einn hæfasti dritari í heimi. Þessi ákvörðun kemur því ekki á óvart og er Hnoðri Nikulás verðugur arftaki írska mávsins Gunther í embætti aðaldritara Sameinuðu Þjóðanna.
-Reuters-
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music