Endurvinnslan: Public Enemies          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Public EnemiesJú maðurinn fór að horfa á Public Enemies í kvikmyndahúsi í gærkvöldi í bíói því er við Laugarás er kennt. Ég var þónokkuð spenntur fyrirfram enda félagi verkamaður Michael Mann þekktur fyrir að gera vandaðar myndir og ekki skemmir fyrir að hafa tvíeykið Depp og Bale, einhverja heitustu leikara Hollywood.
Af þessari mynd vil ég segja að hún stendur fyrir sínu sem fín glæpamynd en engu að síður varð ég fyrir töluverðum vonbrigðum. Kannski voru ein vonbrigðin sú að Mann skildi velja sér glæpamannaþemað aftur eftir að hafa gert því nokkuð góð skil í Heat. Ég hefði viljað sjá Mann taka upp eitthvað annað umfjöllunarefni. Hann til dæmis rúllaði tóbaksiðnaðinum í sig á snilldarlegan hátt í að mínu mati hans bestu mynd, The Insider. Þó að John Dillinger sé alveg áhugavert umfjöllunarefni fannst mér nálgun Mann ekki nógu áhugaverð. Ég horfði á þessa mynd rúlla en hún hafði ekki tiltakanleg áhrif á mig. Þannig er Public Enemies góð glæpamynd en maður býst einfaldlega við aðeins meiru af Michael Mann.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music