Endurvinnslan: Not One Less (1999)          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Not One Less (1999)

Ég vissi ekki mikið um þessa mynd áður en ég horfði á hana annað en að leikstjórinn væri hinn frábæri Zhang Yimou sem ég hef áður talað um. En það er óhætt að segja að ég hafi enn og aftur heillast af auga og hjarta þessa knáa kínverska kvikmyndagerðarmanns.
Í þessari mynd eru einungis ófaglærðir leikarar, eða með öðrum orðum bara venjulegt fólk að leika. Og það er með ólíkindum hvað Zhang tekst að fá út úr þeim. Sagan er einföld en verulega áhrifarík. Útkoman er alveg með því fallegra sem maður hefur séð á hvíta tjaldinu.

Það er lítið annað í stöðunni en að taka þátt í veislunni
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music