Endurvinnslan: Patrick Wolf - The Bachelor          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Patrick Wolf - The Bachelor

Komiði sæl. Iðulega þegar eitthvað sniðugt fer í gegnum huga minn reyni ég að hripa það niður. Það er greinilegt að það þarf að dusta rykið af mínum hugarfylgsnum, allavega ef má marka skort á færslum undanfarið. Ég er þó alltaf með eyrun opin og er nýbyrjaður að hlíða á nýjustu plötu flipppungsins Patrick Wolf en var ég nokkuð hugnuminn af hans síðustu plötu. Nýja platan hljómar vel og hér er Hard Times. Einnig er vert að rifja upp hið eiturhressa The Magic Position sem ég elska að hækka í í bílnum og góla með.

flottur.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music