Endurvinnslan: Andlitsbók          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Andlitsbók

Mæspeisið er að deyja út sem félagslegt tengslakerfi. Það er einfaldlega of einhæft. Facebook er að taka við kyndlinum. Þar eru möguleikarnir miklir og hægt er að dunda sér við ýmislegt þar. Fíflast í vinum og ættingjum og gefa háa fimmu.

Það er leiðinlegt hvað margar stúlkur hafa átröskun. Mér finnst einhvern veginn eins og allir séu í megrun og það sé í raun bara tíska. Alveg óháð hvort viðkomandi þurfi á því að halda eða ekki. Orsökin? Hún er bara út um allt. Anorexía er öfgapóllinn á hegðun sem flestir sýna í dag. Nema ég kannski, því ég er alltaf að reyna að fita mig. Besta viðhorfið er að leitast við að borða hollan mat og hreyfa sig reglulega. Ef maður gerir það þá lítur maður vel út, það er ekki flóknara en það. Það er fátt laglegra en kona sem fyllir vel út í fötin sín.

Lagið í dag heitir Ode to LRC með Band of Horses. Þú ert uppáhaldið mitt í dag.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music