Endurvinnslan: Sálfræðitryllir!          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Sálfræðitryllir!

Sálfræði er eina fræðigreinin sem ég veit um sem notuð er til að kynna kvikmyndir. Að mínu mati mætti einnig nota aðrar fræðigreinar til að kynna kvikmyndir eins og eftirfarandi dæmi gefa til kynna..

"Ógleymanlegur bókmenntafræðitryllir!" (Attack of the Books)
"Dulúðugur hjúkrunarfræðitryllir!" (Nursing Impossible)
"Magnaður efnafræðitryllir!" (When Na met Cl)
"Besti stærðfræðitryllir ársins" (When Cosinus got his groove back)
"Frábær verkfræðitryllir!" (The bridges of Madison County)
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music