Endurvinnslan: Hestariðlar          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Hestariðlar

Það er ekki lengur hægt að neita því að hestariðlar eru til. Ný heimildamynd tekur á þessu máli og skyggnist inn í hugarheim þessara ástmanna hrossa. Þetta veldur því náttúrulega að margt í orðaforða hestamannsins fer að verða tvíeggjað blað. Ríða er kannski augljósasta dæmið. Menn verða að passa sig að segja "ríða út" og "ríða á". Ekki er mælt með því að hestamenn tali um graðfola og konum er beint frá því að kalla ástmenn sína "fola".
Spurning hvort þetta verði til þess að hestamenn fari að verða ofur meðvitaðir um athafnir sínar gagnvart hestum og passi sig að gera örugglega ekkert sem megi mistúlka. Eins og karlmaður sem passar sig að gera ekkert í kringum annan karlmann sem megi mistúlka sem samkynhneigð. Hestariðlar þjást klárlega af kynlífsröskun. En röskunar hugtakið er reyndar mjög umdeilt og skemmst er að minnast þess að samkynhneigð var á sínum tíma talin geðröskun. Hugsanlega verða hestariðlar einhvern tíma frelsaðir íhaldssömum viðhorfum og hneigð þeirra viðurkennd. Orðið hrosshneigður gæti náð fótfestu í tungumálinu og árleg skrúðganga "horse parade" gæti orðið að veruleika. Spurning hvernig tískan yrði hjá hrosshneigðumn. Þeir myndu allavega pottþétt ekki borða hrossakjöt. Allir auðvitað með mikið hár eins og fax. Göngulagið kannski eitthvað í ætt við tölt eða brokk og skótískan yrði í skeifuformi. Töff þætti að vera með stórar tennur og engin væri maður með mönnum nema að geta hneggjað á eggjandi hátt.
Hvenær ætli kirkjan viðurkenni svo hjónaband hests og manneskju?

Eða eins og einhver sagði: Það er geggjað að geta hneggjað.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music