Endurvinnslan: hmmm          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

hmmm

í einhverjum raunveruleikaþáttum sem brugðið hafa fyrir augum mínum hafa samkynhneigðir karlmenn verið að leiðbeina konum í hvernig þær eigi að vera og sérstaklega hvernig þær eigi að klæða sig. Hvenær fáum við að sjá þátt þar sem lesbía kennir körlum hvernig þeir eigi að ganga og hvernig þeir eigi að klæða sig? Held að þetta sé gott dæmi um karlaheiminn sem við lifum í þegar karlmenn eru orðnir sérfræðingar í kvenleika..

..and every occasion
ill be ready for the funeral
and every occasion once more
its called the funeral..
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music