Endurvinnslan: Aðeins um kreppuna          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Aðeins um kreppuna

Ég veit ekki hvort hefur verið talað um hrunið út frá kynjafræðilegum sjónarmiðum. Ég sá reyndar að RÚV var með pælingar um að persónuleikaþátturinn Siðblinda væri hugsanlega útbreiddur meðal þeirra sem stunduðu glæfralega fjármálastarfssemi. Og jú, ég er nokkuð viss um að karlar eru líklegri til að hafa þetta persónuleikaeinkenni. En annað "persónuleikaeinkenni" sem ég hef á tilfinningunni að hafi spilað hlutverk er "karlmennskan". Áhættusækni, völd, peningar, ábyrgðarleysi eru hlutir sem passa ágætlega inn í staðalmyndina af karlmönnum. Alvöru karlmaður tekur sjensa, er engin kjelling sem alltaf er að hugsa um afleiðingar. En þessir "alvöru" karlmenn þurfa nú rækilega að þrífa saurinn af bakinu.

Ég er á því að betra þjóðfélag verði til þegar manneskjur eru farnar að tileinka sér það besta úr karl og kven ímyndinni. Þegar næst á jafnvægi Yin og Yang.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music