Endurvinnslan: Pétur Björn og Jón og annað slíkt          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Pétur Björn og Jón og annað slíkt

Nú hef ég legið í músíkinni mikið í dag. Maður er að renna yfir hvað hefur verið að gerast á þessu ári í tónlistinni. Það sem mér finnst eftirtektarvert er að ég hef ekki uppgötvað marga nýja tónlistarmenn á þessu ári. Það eru aðilar sem hafa áður verið að gera góða hluti sem einnig hafa gert góða hluti á þessu ári.

Peter Björn og John voru einir af þeim sem gáfu út plötu á árinu. Sú plata, Living Thing hefur nú ekki verið að heilla mig. Hins vegar finnst mér þetta lag mikið spark í fésið. Vídjóið er heldur engin jarðarför.

                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music