Endurvinnslan: Í spilaranum          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Í spilaranumMér finnst afar notalegt um hátíðirnar að liggja uppi í sófa og horfa á kvikmyndir, kannski japplandi á smákökum. Ég hef náð að glápa á nokkrar í kringum þessi jól og margar hverjar mjög frambærilegar myndir. Ein sú magnaðasta sem ég horfði á var City of Life and Death en þetta er kínversk mynd sem kom út á þessu ári. Fjallar hún um þá slátrun sem átti sér stað í þáverandi höfuðborg Kína, Nanjing. Japanir réðust inn í Kína árið 1937 og frömdu þeir ólýsanleg voðaverk í þessari borg, nauðgandi og drepandi almenna borgara. 250-300.000 manns var slátrað í þessari borg og er talað um að aðeins um 30 manns hafi lifað þetta af. En þessi kvikmynd er mjög vönduð og óhætt að segja að hér sé komin Schindler's List þeirra kínverja.

City of Life and Death (2009)


Elizabeth (1998)


Metropolis (2001)


Che Part 1 (2008)


Rouge (1987)
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music