Endurvinnslan: Bara um daginn og veginn          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Bara um daginn og veginn

Einu sinni var þetta svarið þegar ég var spurður, hvað er ást fyrir þér: Það er þegar maður elskar einhvern meira en sjálfan sig. Ég er ekki á sömu skoðun í dag. Ef einhver persóna er farin að skipta mann meira máli en maður sjálfur er líklegt að maður fari að hunsa eigin þarfir til að halda þörfum hins elskaða fullnægðum. Sá sem ekki elskar sjálfan sig er ófær um að elska aðra.

Svo er ást ekki endastöð heldur ferðalag. Ef maður er ekki vel útbúin fyrir þetta ferðalag villist maður.

Annars skil ég ekkert í þessu.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music