Endurvinnslan: Andlega veikt tungumál          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Andlega veikt tungumál

Orðið andlegt er mikið notað í daglegu tali. Mér finnst þetta orð oftast notað mjög óheppilega. Að mínu mati eru andlegir hlutir tengdir trú og er þá verið að vísa í anda eða sál. Orðið hefur fengið alltof víða merkingu og er notað í dag um geðheilsu, hugleiðslu, drauga og trúmál. Mér finnst allt í lagi að nota þetta um eitthvað yfirnáttúrulegt en finnst pínlegt að heyra þetta notað um annað. "Hvernig líður þér svona andlega?" er til dæmis algengt. Þetta er rótgróið í tungumálið þannig að það verður erfitt að breyta þessu. En baráttan er bara að byrja.
"Hvernig líður þér svona hugarfarslega?" er einn möguleiki. Annað hvort erum við að tala um anda eða huga, það er ekki það sama og við getum ekki notað sama orðið um hvoru tveggja.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music