Endurvinnslan: Enskukennsla Endurvinnslunnar          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Enskukennsla Endurvinnslunnar

Góð enskukunnátta er æskileg í fjölþjóðlegum samskiptum nútímamannsins. Léleg enska fyrirfinnst víða, í miklu mæli hjá eldri borgurum og á Alþingi. Ráðherrar margir hverjir tala ensku eins og leikskólakrakkar. Þetta er lélegt og hef ég því ákveðið að halda enskunámskið hér á síðunni. Fyrsti hlutinn hefst á nokkrum algengum frösum í íslensku máli.

íslenska: Við verðum þá í bandi!
enska:We will then be in a band!
Framburður: ví vil ðen bí in a bend

íslenska: Ég geymi alltaf skorpuna þangað til síðast!
enska: I always save the scorpion for the last!
Framburður: Æ olveis seiv ðe skorpíon for ðe lest

íslenska: Þú ert sóðalegri en ég hélt!
enska: You are more soothing than I thought!
Framburður: Jú ar mor súðing ðen æ þot

íslenska: Hver er kokkurinn hérna!
enska Who's cock is this!
Framburður: Hús kokk is ðis

íslenska: Skvettum mysu á einfættu hænuna!
enska: Let's squash some moose on the onefooted whore!
framburður: Leds skvash somm mús on ðe vonfútted hor
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music