Endurvinnslan: Eins og skata          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Eins og skata

Fólk á það til að alhæfa full mikið um ákveðna hópa. Þetta kallast í félagssálfræði staðalmyndir og endurspeglar þörf fólks til að einfalda hluti. Ég hef sérstaklega tekið eftir þessu með viðhorf fólks til Bandaríkjana og Bandaríkjamanna. Það er í tísku að vera á móti Bandaríkjunum og flokka alla Ameríkana undir einn hatt. Þessi flokkun byggir aðeins á þeirri Ameríku sem við sjáum í sjónvarpinu og er áberandi. Stór hluti Ameríku er aldrei í sjónvarpinu og stór hluti Ameríku heitir ekki George Bush eða Paris Hilton. Sjálfur hef ég komið til Ameríku og fannst bara ekkert að því, fólkið virtist bara vera eins og annað fólk.
Ég las um það að einhverjir healvitar hefðu drepið einhverjar risaskötur því ein slík hefði drepið Steve Irwin, krókódílakallinn ástralska. Áttu þær það skilið? Mannshugurinn virðist stundum skaðlega takmarkaður.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music