Endurvinnslan: Pirates of the Caribbean 2: Dead Man's Chest (2006)          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Pirates of the Caribbean 2: Dead Man's Chest (2006)Ég náði því aldrei hvað var svona frábært við fyrri myndina þó að hún hafi verið ágætasta afþreying. Þátttaka Johnny Depp hefur líklega haft mikið að segja þar. Hann er aftur á ferð í Dead Man's Chest sem hinn trúðslegi Jack Sparrow og heldur að sjálfsögðu uppi fjörinu með sínum andlitsgeiflum og athugasemdum. Mér leiddist ekki mikið á þessari mynd þó að á köflum fannst manni þetta komið út í ansi mikla vitleysu. En slíkar myndir bjóða upp á vitleysu og sem slíkt fannst mér þetta bara hin ágætasta vitleysa.

                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music