Endurvinnslan: In the Mood for Love (2000)          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

In the Mood for Love (2000)Þessi mynd er ein af dáðustu myndum Wong Kar-Wai sem er líklega frægasti leikstjórinn frá Hong Kong ásamt John Woo. Þeir eiga hins vegar fátt sameiginlegt annað en að vera ættaðir frá sömu borg.
In the Mood for Love er listrænt og tilfinningalegt rúnk af hæsta gæðaflokki. Lúmsk og falleg kvikmyndagerð sem undirstrikar það mikilvægi sem kvikmyndir hafa í að endurskapa raunverulegar tilfinningar en líka að sýna fegurð lífsins með þeim aðferðum sem kvikmyndagerðarmenn hafa yfir að ráða. Þetta finnst mér þessi kvikmynd ná að gera.

Tónlistin í myndinni spilar stórt hlutverk og er aðalstefið alveg yndislegt.                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music