Endurvinnslan: Henry splæsti - myndir          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Henry splæsti - myndir


Henry, Martina, Alex og Hal

Ég neytti matverðar með leiðbeinendum mínum á fimmtudagskvöld. Við vorum tveir með sömu leiðbeinendurna og vorum við að fagna endalokum ritgerðarinnar okkar. Fórum á ítalskan stað sem heitir Brunetti's og fékk ég ágætis flatt spagettí. Kallinn slúðraði og slúðraði um starfsmenn deildarinnar og við kinkuðum kolli brosandi. Nei þau bæði, Henry og Martina eru rosa fín og hafa jafnvel handa mér verkefni á næstu mánuðum. Orð.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music