Endurvinnslan: Nokkrar skemmtilegar staðreyndir um pulsur (Arachnadio Pulsius)          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Nokkrar skemmtilegar staðreyndir um pulsur (Arachnadio Pulsius)

Nokkrar staðreyndir um pulsur

Hver Íslendingur borðar að meðaltali 14,7 pulsur á ári, þar af 2,8 með sinnepi en aðeins 1,9 með steiktum lauk. 67% af þeim Íslendingum sem borða að meðaltali 10,8 pulsur á ári voru 55% þeirra með öllu en aðeins ein datt í jörðina og var skilinn eftir. 1 hundur borðaði hana tveim dögum síðar.

Marsbúar borða ekki pulsur, svo vitað sé.
Margir vilja meina að marsbúar séu ekkert ósvipaðir pulsum í útliti.
Líklegt þykir að pulsuvagn á mars muni ganga illa í rekstri og vekja upp óhugnað.


Elsta pulsa sem vitað er um varð 29 ára.
Árið 1956 sagðist maður að nafni George Ornwell hafa átt samtal við pulsu. Í samtalinu var meðal annars rætt um bága stöðu þeldökkra í fátækrahverfum Brooklyn hverfi New York borgar, hagvöxt Belga eftir seinna stríð og nýja gosdrykkinn Tab.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music