Endurvinnslan: Heimurinn          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Heimurinn

Það yljar mér alltaf um hjartarætur að sjá blökkufólk hér á Íslandi. Einnig finnst mér gaman að sjá fólk frá asíu. Ég er ekki sammála að Ísland eigi að vera fyrir Íslendinga. Jörðin er fyrir jarðarbúa og ekki finnst mér mikið vit í því að vera með lokað fyrir fólk frá öðrum menningum. Ísland yrði bara leiðinlegt land fyrir vikið. Við þurfum að læra af öðrum og aðrir þurfa að læra af okkur.

Aftur á móti höfum við ekkert við erlenda glæpamenn að gera, alveg eins og innlenda glæpamenn. En þeir eru víst ansi margir erlendir á Litla Hrauni. Menn verða náttúrulega að vera með hreint sakavottorð áður en þeir koma. Ekki viljum við læra erlenda glæpahegðun.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music