Endurvinnslan: Half Nelson          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Half Nelson

Lítil eðalkvikmynd hér á ferð með snillingnum Ryan Gosling en hann fékk óskarstilnefningu fyrir þetta hlutverk. Hann leikur kennara í blökkumannahverfi sem á við fíknivandamál að stríða. Maðurinn á í miklum vandræðum með að tengjast fólki en einn nemanda hans virðist hafa tröllatrú á honum þrátt fyrir að vita að hann sé dópisti.

Eins og ég segi þá er þetta algjör eðalkvikmynd, sæt, sorgleg og fyndin.Hér er hressandi keiluskot úr Lars and the real Girl en þar er Gosling einnig í góðum gír.

                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music