Endurvinnslan: China Rises          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

China Rises

Ég er kominn á bólakaf í magnaða heimildarmynd um Kína sem hægt er að horfa á á Youtube. Kína er það land sem hefur verið í hvað mestri framþróun undanfarin ár og er hagkerfið þeirra að stækka með hverju árinu. Þessi heimildarmynd fjallar um hvaða áhrif þessi hagvöxtur og framþróun hefur fyrir fólk þessa fjölmennasta lands í heimi. Það er ein spurning sem mér finnst áhugaverð í sambandi við þetta og það er hvort að rík þjóð sé endilega betri þjóð. Vissulega hafa lífsskilyrði batnað til muna fyrir fullt af fólki. En það er hugsanlegt að þegar það að verða ríkur er orðið markmið í sjálfu sér að önnur mannlegri og innihaldsríkari gildi gleymist. En bara hugleiðing, ég mæli eindregið með þessari mynd.

Sjálfur hugsa ég mér gott til glóðarinnar á frægðarför til drekans í austri. Maður verður nú að vera vinveittur Kínverjunum þar sem þeir eru jú að fara að taka yfir heiminn. Zai jian.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music